Termékek Menü

Á . S z . F .

Általános Szerződési Feltételek (Á.Sz.F.)

VILÁGÍTÁS ONLINE - webáruház

Szolgáltató: Energia B.A.N.K. Kft.
Székhely: H-1174 Budapest, Svachulay Sándor u. 2/B.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-989824
Adószám: 24086837-2-42
Statisztikai azonosító: 24086837-4619-113-01
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57517/2012.
Bank: K&B Bank
Számlaszám: 10401921-50526674-69891008
Telefon: +36 (30) 231-4569

Vásárló

Vásárlónak minősül az, aki a Szolgáltatótól a VILÁGÍTÁS ONLINE internetes webáruház oldalain fellelhető szolgáltatásokat, termékeket megrendeli, illetve megvásárolja. A megrendelés a Webáruház oldalain megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a www.vilagitasonline.hu internetes oldalon történt előzetes regisztrációt követően. A regisztráció nem jár megrendelési kötelezettséggel, csupán a Webáruházon keresztül történő megrendelés lehetőségét biztosítja. Nem regisztrált személyektől megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

Szerződés

A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tárgyát a VILAGÍTÁS ONLINE webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatások, termékek (áruk) képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél Webáruházunk feltünteti, de az adatváltoztatás jogát fenntartjuk. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének lényeges feltétele a Szolgáltatói Á.Sz.F. elfogadása. Az Á.Sz.F. elfogadásával egyúttal a Vásárló nyilatkozik arról is, hogy a magyar jog meghatározása szerint nagykorú, valamint a feladott megrendelést más nevében, kizárólag annak tudtával és meghatalmazásával adta fel.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Á.Sz.F.-et részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Á.Sz.F. és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Á.Sz.F. mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Á.Sz.F.-et kell alkalmazni.

A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha olyan természetes személy, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket, illetve a fogyasztói szerződéshez [Ptk. 685. § e) pontja] kapcsolódó speciális rendelkezések (Pl.: az indoklási kötelezettség nélküli elállási jog és a fogyasztókra vonatkozó kedvezőbb jótállási és szavatossági feltételek) a gazdálkodó szervezetekre nem vonatkoznak. Esetükben az általános szabályok irányadók. Az Á.Sz.F.-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak.

Megrendelés

A megrendelés a regisztrációt követően a webáruház internetes oldalain keresztül lehetséges. A Szolgáltató, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítheti. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését a Vásárló által megadott e-mail címre küldött

e-mailben igazolja (1) vissza 48 órán belül. Ezt követően elkezdődik a csomag összekészítése és ha valamely termék nincs raktáron, akkor annak beszerzése (általában 5-10 nap). Ha csomag összeállt, a Szolgáltató azt átadja szerződött Futár partnerének. A csomag kiszállításra történő átadásáról a Vásárló értesítést (2) kap. A megrendelés törlése ezen értesítés megküldéséig, a vilagitasonline@energia-bank.hu e-mail címen lehetséges. A Futár, Szolgáltatótól történő csomagfelvételével kezdetét veszi a szállítási folyamat, melynek megkezdését követően a megrendelés törlésére már nincs lehetőség.

A Szolgáltató a megrendelt áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Vásárló a teljes vételár kifizetésének időpontjáig az áru tulajdonjogát nem adhatja tovább harmadik személynek, azt bérbe nem adhatja, illetve nem terhelheti meg.

Árak

A megrendelésre a webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató él az árváltoztatás jogával, úgy a Vásárlót tájékoztatja. Amennyiben a Vásárló a megváltozott árakat nem fogadja el, úgy a megrendelése törlésre kerül. Az oldalon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák, így a Szolgáltató mindenhol a bruttó árakat tünteti fel, de zárójelben a nettó árakat is mellé teszi.

Szállítás

A megrendelt termékek kiszállítása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálattal történik, a Vásárló által megadott címre. A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vásárló megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

A szállítás díját a webáruház oldalán közzétett Kondíciók tartalmazzák. Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent. A kiszállítás tényleges időpontja szerződéses partnereinktől függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni.

A sikertelen kiszállítás költségei – amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg – a Vásárlót terhelik. A másodszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

Fizetési módok és számlázás

A Webáruházban jelenleg utánvétes és banki átutalásos fizetési módok közül választhat. A megrendelés ellenértékét és a szállítási díjat Utánvét esetén az átvételkor kell fizetnie, mégpedig készpénzben a csomagot kézbesítő futárnak, Banki Utalás választása esetén számlájáról előre utalással fizetheti ki a megrendelt árut, de ezt csak azt követően tegye meg, ha már megkapta Bekérő Számlánkat, amelyet a regisztrációkor megadott e-mail címére fogunk e-mailben megküldeni Önnek. Kérjük ne feledje a átutalásnál a közlemény rovatba beírni a Bekérő Számla sorszámát.

Kérjük, hogy kizárólag abban az esetben rendelje meg átvételkor történő fizetéssel a terméket, amennyiben annak díját a futárnak az átvételkor készpénzben ki tudja fizetni! Amennyiben az áru ellenértékét a Vásárló a futárnak nem fizeti ki, a kiszállítás sikertelennek minősül. A sikertelen kiszállítás következményeit és a másodszori kiszállítás feltételeit az Á.Sz.F. - Szállítás bekezdése tartalmazza.

Az áru átvételét követő, halasztott kifizetésre csak kiemelt ügyfeleinknek van lehetősége egyedi megállapodásban meghatározott feltételek szerint. Fizetési késedelem esetén a Ptk. szerinti törvényes mértékű késedelmi kamatot számítjuk fel!

A Vásárló az Á.Sz.F. elfogadásával hozzájárul, hogy a Szolgáltató a számláját elektronikus úton is kibocsáthassa és továbbíthassa a Vásárló részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 5. pontjában, illetve 175. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A szolgáltató az elektronikus számla és az abban foglalt adattartalom sértetlenségéről és eredetisége hitelességének biztosításáról az ÁFA törvény 175. §-ában előírtak szerint gondoskodik. Amennyiben nem elektronikus számlát kap a Vásárló, úgy a számlát a csomagjában, a termékek mellett találja.

Elállási jog

Amennyiben a Vásárló az alábbiakban részletezett elállási jogát gyakorolja, úgy ezt a szándékát írásban (e-mailben) jeleznie kell felénk, és a terméket saját költségén vissza kell hozzánk juttatnia. A termék visszaérkezésétől számított 30 napon belül gondoskodunk a termék vételárának visszautalásáról.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy

  • Csak kizárólag nem használt, és bontatlan, illetve sértetlen gyári csomagolású terméket veszünk vissza!
  • Utánvéttel küldött csomagot webáruházunk nem vesz át, azt minden esetben visszaküldjük a feladónak!
  • A termék kiszállítási díjának visszakövetelésére nincs lehetőség!
  • A termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli!

indokolás nélküli elállási jog, kizárólag a fogyasztókat illeti meg a 17/1999. Korm. rend. alapján, a 45/2014 (II.26.) módosítással.

Ha a Vásárló olyan természetes személy aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg (azaz a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül), az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül a szerződéstől elállhat. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. A Vásárló által kifizetett összeget ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti. Az elállási jog gyakorlásakor a Vásárló viseli a kiszállítási, illetve az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. A Vásárló viseli továbbá az áruban a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Kérjük ezért, hogy fokozottan vigyázzanak az áru sértetlenségére! Elállás esetén a kedvezmények visszavonhatók, ha az elállás következtében nem teljesülnek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek.

A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. Az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon túl az elállási jog gyakorlását nem tudjuk biztosítani.

Szerzői jog

A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató minden szerzői jogot fenntart és semmilyen felhatalmazást nem ad a webáruház oldalaival kapcsolatban. A Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után.

Jogorvoslat

Esetleges jogvita esetén kérjük, hogy először mindenképpen kísérelje meg az egyeztetést, annak sikertelensége esetén a Vásárló bírósághoz fordulhat.

Fogyasztónak minősülő Vásárlónak a sikertelen egyeztetést követően lehetősége van a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál eljárást kezdeményezni. Továbbá lehetősége van a bírósági út helyett fogyasztói jogainak egyszerűen, gyorsan és hatékonyan érvényt szerezni a békéltető testület segítségével.

Összehasonlító