Termékek Menü

G A R A N C I A

Az ENERGIA B.A.N.K. Kft. által vállalt garancia tartalma

Az ENERGIA B.A.N.K. Kft. arra kötelezi magát, hogy termékeikre a garanciát a Magyarországon érvényben lévő, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó Kormányrendeletben foglalt szabályoknak megfelelően vállalja és nyújtja a garanciális időtartam alatt.

A garancia csak a rendeltetésszerű használat során keletkezett meghibásodások körére terjed ki! A termék nem rendeltetésszerű használatából és rongálásából eredő bármilyen meghibásodás esetén, továbbá a nem rajtunk keresztül végeztetett javítások esetén az általunk vállalt garancia megszűnik! Kérjük, hogy az egyes termékeknél feltüntetett garanciális időtartamot vegye figyelembe jogainak érvényesítésekor!

A garancia köre

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát, a gyártók magyarországi importőrei biztosítják cégünkön keresztül Önnek. Így Ön élvezheti a szervizháttér biztonságát és a terméktámogatásokat. Csak ez a fajta garancia biztosítja, hogy szükség esetén, az Ön által megvásárolt terméket a lehető legrövidebb időn belül szakszerűen megjavíttassuk vagy új termékre cseréljük, ha a szakszerviz úgy dönt, hogy a garancia érvényesíthető! Ön az általunk vásárolt termékkel kapcsolatos garanciális igényével közvetlenül az ENERGIA B.A.N.K.-hoz fordulhat, aki – amennyiben annak feltételei adottak - az Ön garanciális csereigényét kielégíti, vagy a meghibásodott terméket továbbítja a szakszervizhez, és a javíttatást elvégezteti.

A garancia időtartama

A vonatkozó jogszabály értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállást vállalunk. Az ettől eltérő garanciális időt, a terméklapon jelezzük. A jótállási időtartam kezdete az áru átvételének napja. Az átvétel igazolása érdekében kérjük őrizze meg az átvételi bizonylatot, mert elvesztése esetén a számla kiállításának dátumát fogjuk a garancia kezdetének tekinteni. Amennyiben az üzembe helyezést mi végezzük, úgy az üzembe helyezés általunk igazolt napja lesz a garancia kezdete.

Jótállási jegy

Az általunk forgalmazott termékek teljes gyári csomagolása és a vásárláskor kiállított számla együttesen szolgál jótállási jegyként, bruttó 10 000 HUF alatt, külön jótállási jegyet nem állítunk ki. Kérjük ezért, hogy a megvásárolt termékek teljes gyári csomagolását, és a vásárláskor kapott számlát (vagy annak másolatát) mindenképpen őrizze meg a jótállási időtartam végéig!

A garanciális igény érvényesítésének feltételei és menete

A garanciális igény az alább felsoroltak együttes bemutatásával érvényesíthető!

  • A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel.
  • A számla egy eredeti példánya vagy másolata.
  • Bruttó 10 000 HUF feletti termék esetén az eredeti jótállási jegy.

A fenti dokumentáció részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni!

Garanciális jogosultság kizárólag fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat illeti meg a fogyasztói szerződés keretében értékesített termékek esetében, ami kizárólag rendeltetésszerű használat során meghibásodott termékekre vonatkozik, és csak olyan hibák esetében, amelyek a rendeltetésszerű használatot akadályozzák. A nyilvánvalóan nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások (pl.: leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb.) kizárják a garancia érvényesítésének lehetőségét.

Az észlelt meghibásodást a fogyasztónak minősülő Vásárlónak a Szolgáltató felé E-mail útján kell bejelentenie, aki a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel és a bejelentést egyedi nyilvántartási szám alatt tartja nyilván, ennek megtörténtéről a Szolgáltató az egyedi nyilvántartási számot is tartalmazó a bejelentés tudomásulvételét igazoló E-mailt küld a fogyasztónak minősülő Vásárló részére 48 órán belül. Ezt követően 3 munkanapon belül a termék visszaszállításáról a Vásárló gondoskodik.

A visszaszállított terméket a Szolgáltató megvizsgálja, és amennyiben egyértelmű, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használat mellett következett be az áru kézhezvételétől számított 72 órán belül, akkor természetesen mihamarabbi cserét biztosít. A meghibásodott termékkel azonos típusú és mennyiségű termék visszaszállítása a Trans-o-flex futárcég bevonásával történik, és a szállítási díjat a Szolgáltató fizeti. A visszaszállított termékkel együtt a Szolgáltató megküldi az érdemi válaszát tartalmazó Jegyzőkönyv egy másolati példányát is a fogyasztónak minősülő Vásárló részére.

Arra az esetre, amikor a Szolgáltató által végzett vizsgálat eredményeként az feltételezhető, hogy a meghibásodás a nem rendeltetésszerű használat következménye, a Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a meghibásodott terméket szakszervizben megvizsgáltassa, és amennyiben a szakszerviz megerősíti, hogy a meghibásodás a nem rendeltetésszerű használat eredményeként következett be – amennyiben erre lehetőség van – kicserélés helyett kijavítást biztosítson a fogyasztónak minősülő Vásárló részére, a Vásárló költségére, amennyiben erre a Vásárló igényt tart. Amennyiben a kijavítás nem lehetséges, vagy a Vásárló azt nem kéri, a Vásárló a termék kicserélésére, vagy a vételár visszatérítésére nem tarthat igényt. Mindezekről a Szolgáltató az érdemi válaszát tartalmazó Jegyzőkönyv egy másolati példányának megküldésével értesíti a Vásárlót.

Kellékszavatosság

Ön az ENERGIA B.A.N.K. Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Ön (választása szerint) az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy (végső esetben) a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ENERGIA B.A.N.K. Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön (választása szerint) kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a terméket gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Továbbá tájékoztjuk, hogy a szavatossági vagy jótállási igényének bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

Jótállás

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására (megfelelő határidőben) nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Összehasonlító