Termékek Menü

A D A T V É D E L E M

Adatvédelem

Az ENERGIA B.A.N.K. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1174 Budapest, Svachulay Sándor utca 2/B., cégjegyzékszám: Cg.01-09-989824 (a továbbiakban: webshop-üzemeltető, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát.  A webshop-üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

A webshop-ba történő regisztrációval a Vásárló (a továbbiakban: Vásárló, érintett) hozzájárul ahhoz, hogy webshop-üzemeltető a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szerződés teljes körű teljesítésének céljából a webshop-üzemeltető összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

Jelen tájékoztató hatálya a webshop-üzemeltető weblapján (www.vilagitasonline.hu) történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.vilagitasonline.hu

Az adatvédelmi tájékoztató mindenkori módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatvédelmi alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.


A webshop működésével- és működtetésével összefüggő adatkezelés

A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím, telefonszám, lakcím, cégnév, székhely, szállítási adatok, IP cím, illetve egyéb személyes adatok, mint például az érdeklődés tárgya.

Az adatok törlésének határideje: A megrendelés törlésével azonnal, ha nem történt meg a szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése a webshop-üzemeltető részéről. Szerződéskötés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg a Webshop-üzemeltető. Felhasználó ezt tudomásul veszi.

A fentieken kívül a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni a webshop-üzemeltetőnél:

  • postai úton a székhely címen
  • e-mail útján a vilagitasonline@energia-bank.hu e-mail címen.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információ-szabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése céljából megkereshetik a webshop-üzemeltetőt.

A webshop-üzemeltető a fenti hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, illetve amely a kérés időpontjában rendelkezésére áll.

A webshop-üzemeltető az érintettek által átadott, a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően kezeli. A webshop-üzemeltető a feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

Az adatkezelés célja: a webshop-üzemeltető a szerződés teljesítése  (webshop teljes körű használata, pl. vásárlás, ajánlatkérés, hírlevél küldés) céljából kezeli a Vásárlók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

A webshop-üzemeltető kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek. 

Amennyiben a személyes adat felvételére a Vásárló hozzájárulásával került sor, a webshop-üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

  • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • webshop-üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vásárló hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A webshop-üzemeltető az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

Cookie-k (sütik)

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy Vásárló által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a webshop-üzemeltetőnek feltétlenül szüksége van.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben 30 napig tart.

Az adatkezelés célja: a Vásárlók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

A Weboldalak külső (nem a webshop-üzemeltető által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért a webshop-üzemeltető e minden felelősségét kizárja.

A www.vilagitasonline.hu látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével kezeli a webshop-üzemeltető. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak webshop-üzemeltető külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:

http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

Az adattárolás a Vásárló informatikai eszközén valósul meg. A Vásárlónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Hírlevél

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a hírlevélre történő feliratkozásával Vásárló előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy webshop-üzemeltető reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségei közül az elektronikus levélcímén (e-mail cím) megkeresse.

Továbbá a Vásárló a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a webshop-üzemeltető a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

A webshop-üzemeltető kötelezi magát, hogy nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Vásárló korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Webshop üzemeltető további reklámajánlataival (hírlevél) nem keresi meg a Vásárlót. A  Vásárló a reklámokról (hírlevélről) leíratkozhat a regisztrációkor létrehozott saját fiókjában., valamint az üzenetben lévő linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail, Számlázási- és Szállítási Név/Cím, továbbiakban fiók adatok.

Az adatok törlésének határideje: a Vásárló hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (hírlevél) küldése érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Adattovábbítás

Vásárló tudomásul veszi, hogy a webshop-üzemeltető jogosult az általa kezelt személyes adatokat a szerződés teljesítése céljából harmadik személy részére továbbítani.

Az adattovábbítás jogalapja: a Vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A továbbított adatok köre a házhozszállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím (szállítási-, számlázási cím), e-mail cím, telefonszám, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt.

Az adatokat a házhozszállítással kapcsolatban a  következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Név: MPL Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Telefonszám: +36 (1) 333 7777

E-mail: customer.service@posta.hu

Weboldal: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat

Az MPL Adatvédelmi Tájékoztatója elérhető az alábbi címen: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Adatbiztonság

A webshop-üzemeltető minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A webshop-üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz hogy az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, hogy változatlansága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

A webshop-üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

A webshop-üzemeltető mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

A webhop-üzemeltető ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben Vásárlói vagy üzleti partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az Vásárlóit és üzleti partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig azoknak a webshop rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

Tájékoztatás az adatkezelésről

A Vásárló írásban (e-mail, postai levélküldemény útján) kérelmezheti az webshop-üzemeltetőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Vásárló kérelmére webshop-üzemeltető tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A webshop-üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A webshop-üzemeltető, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés helyett webshop-üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A webshop-üzemeltető törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Vásárló kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A webshop-üzemeltető a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll a webshop-üzemeltető rendelkezésére. Amennyiben a webshop-üzemeltető, illetve az adatkezelő a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Jogorvoslat

A Vásárló tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a webshop-üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy a webshop-üzemeltető, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A webshop-üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vásárlót írásban tájékoztatja. Ha a webshop-üzemeltető a Vásárló tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Vásárló a webshop-üzemeltető döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: http://www.naih.hu/

Adatkezelési nyílvántartási szám (www.vilagitasonline.hu): NAIH-57517/2012.

Adatkezelési nyílvántartási szám (www.ledonline.hu): NAIH-72408/2014.

A Vásárló az adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén a webshop-üzemeltető ellen bírósághoz is fordulhat. A hatályos jogszabályok értelmében a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Vásárló választása szerint – a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Összehasonlító